Garden and Animal Images - John Shelton - fishstockphoto

Nightsnake San Diego
Hypsiglena ochrorhyncha (torquata) klauberi

snake4772